Müş.Hiz. : 0542 519 06 73

GSM: 0542 519 06 73

E-Mail : info@enerjikimlikbelgeleri.com

EKB Hakkında Yasal Mevzuat

01.01.2020 tarihinden itibaren EKB Si alınmayan yapı/binalara Enerji verimliliği kanunu 10. Maddesi ne istinaden 20 bin liraya kadar İdari para cezası uygulanacak olup, ayrıca Enerji Kimlik Belgesi olmayan yapılar da satış, kiralama veya herhangi bir devlet kurumunda iş takibi de mümkün olmayacaktır.

Projedeki amaç gelecekte yapılardaki enerji verimliliğini maksimum düzeye getirmek ve toplum bilincinde Enerji verimliliğini oluşturup enerji de dışa bağımlılığı azaltmaktır.

Enerji Kimlik Belgesi çalışması yapabilmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkili olan kuruşumuz, mühendislik çalışmalarımızla olabildiğince hızlı ve güvenilir bir çalışmanın eseri olan Enerji Kimlik Belgeniz Çevre şehircilik Bakanlığından onaylı olup, belge teyidini bakanlığın resmi sayfasından yapma imkanı sağlıyoruz.

Yasa ile ilgili yazı

Enerji Kimlik Belgesi Hakkında Genel Bilgiler
Hızlı ve Güvenilir Online Enerji Kimlik Belgesi(EKB):

EKB – Enerji Kimlik Belgesi

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

Enerji kimlik belgesi binaların enerji tüketimi ve sera gazı salınımını A ile G arasında sınıflandırmaktadır. Bir binanın enerji sınıfı mevcut bina için hesaplanan tüketim değerleri ile aynı binanın, aynı yerde yasalarda belirtilen asgari şartlarda imal edilmesi durumunda oluşacak tüketim değerlerinin birbirine oranlanmasıyla belirlenir.

Enerji Kimlik Belgesi almama cezası

Enerji kimlik belgesi, asgarî olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgeyi ifade ediyor.

Enerji kimlik belgesi olmayan yapılar için Enerji Verimliliği Kanununda yer alan idari yaptırımlar uygulanacaktır.

İdari yaptırımlar ve uygulama

MADDE 10 – 8. fıkrasında düzenlenmiştir.

8) Endüstriyel işletmeler ve binaların sahipleri veya yönetimleri, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ve ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde, aykırılığın giderilmesi için ihtar edilir. Aykırılığın otuz gün içerisinde giderilmemesi halinde; endüstriyel işletmeye, bina sahibine veya bina yönetimine yirmibin Türk Lirası idarî para cezası verilir.

9) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (ğ) ve (h) bentlerine aykırı olarak satış yapan gerçek ve tüzel kişilere, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yirmibin Türk Lirası idarî para cezası verilir.


b) Bu fıkranın (a) bendinin (9) numaralı alt bendi hariç olmak üzere, idarî para cezası uygulanmasını takip eden bir yıl içinde aynı fiilin tekrarlanması halinde idarî para cezaları iki kat artırılarak uygulanır.


ç) Bu Kanuna göre, bir başka kamu kurum veya kuruluşu tarafından uygulanması öngörülmeyen idarî yaptırımlar Genel Müdürlük tarafından uygulanır.

d) İdarî para cezalarında tüzel kişilerin sorumluluğu, 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 65 inci maddesine göre tayin olunur.

“Enerji Kimlik Belgesi” uygulaması için Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin Geçici 4. maddesinin birinci fıkrası gereğince 01 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar yeni bina, bu tarihten önce yapı ruhsatı alan binalar mevcut bina olarak değerlendirilmektedir.

Bu tanıma istinaden 1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binaların (yeni binalar), yapı kullanma izin belgesi (iskan ruhsatı) alınması aşamasında Enerji Kimlik Belgesini ilgili idareye (belediye) sunması gerekmektedir. Aksi takdirde, yapı kullanma izin belgesi kanunen verilmemektedir.

Enerji Kimlik Belgesi Zorunluluğu

1 Ocak 2011 Tarihinde yürürlüğe giren Bina enerji performansı(bep.gov.tr) tüm yapılarda enerji kimlik belgesi olması zorunludur. Mevcut(eski) yapılarda yanı yapı ruhsatı 1 ocak 2011 ‘den önce alınanlar ise mevcut bina diye adlandırır. Yeni binalar için 2 sene önce başlayan uygulama, 01.01.2020 tarihinden itibaren Enerji Kimlik Belgesi olmayan bina ve dairelerin alım-satım ve kiralama işlemleri yapılamadığı gibi hiçbir resmi kurum dada bir işlem yapamayacaktır. Bina başına 20.000 tl idari para cezasıyla karşılaşacağı idari yaptırımları mevcuttur. Süre dolup her bina için bu belge alındığında ise tıpkı otomobil ve beyaz eşyada olduğu gibi binaların enerji sınıfları da tüketici için bir değerlendirme kriteri haline gelecek.

Enerji Kimlik Belgesi nasıl alınır?

Enerji Kimlik Belgesi, mevcut binalar için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, bünyesinde enerji kimlik belgesi uzmanı istihdam eden enerji verimliliği danışmanlık şirketleri tarafından düzenlenir. Enerji Kimlik Belgesi’nin binanın tamamı için hazırlanması şarttır. Ayrıca isteğe bağlı olarak kat mülkiyetini haiz her bir bağımsız bölüm veya farklı kullanım alanları için ayrı ayrı düzenlenebilir. 10 yıl geçerliliği olacak belgenin bir suretinin, her tür alım-satım ve kiralama işleminde karşı tarafa verilmesi gerekiyor.

Enerji kimlik belgeniz için bizimle irtibata geçiniz.

Türkiye Geneli EKB Talep Formu